• Facebook - Grey Circle
  • Pinterest - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

מטרת העבודה הייתה הכנת תוכנית שימור לפיתוח סביבתי ללב המושבה ובעיקר לציר שדרות רוטשילד. בתוכנית שולבו הנחיות לשימור למבנים בלב המושבה והנחיות לביצוע תוכנית פיתוח לציר הראשי. 

שד׳ רוטשילד- מזכרת בתיה
כתובת: שד׳ רוטשילד, מזכרת בתיה
שימושים: לב המושבה
תכנון: ג.קרטס-ש.גרואג אדריכלים
המזמין: המועצה המקומית מזכרת בתיה