המכון הבינאוניברסיטאי
כתובת: אילת
שימושים: קמפוס מעבדה ימית
תכנון: ג. קרטס-ש.גרואג אדריכלים
המזמין: האוניברסיטה העברית

פיתוח קמפוס המעבדה הימית באילת אגף מזרחי ואגף מערבי, תכנית מפורטת למעבדות מחקר ופיתוח, אודיטוריום וכיתות לימוד.