תכנית שימור מע״ר מזרח ירושלים

נספח שימור לתב"ע 13500