תכנית שימור מע״ר מזרח ירושלים

נספח רגישות לתב"ע 13500