קולנוע רמה

פירוק מבנה הקולנוע ושמירת הקיר החיצוני ,2014