• Facebook - Grey Circle
  • Pinterest - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

התוכנית ביוזמת עיריית תל אביב הינה השלב הראשון בפרויקט ההתחדשות העירונית לשוק הכרמל. מטרת היוזמה הייתה זירוז הליכי התחדשות הרקמה הקיימת בלב העיר והתחלת שיקום מתחם הכיכר ורחוב אלנבי. יצירת הכיכר כמרחב הולכי רגל רציף החליפה שלוש רצועות נפרדות שחילקו את המתחם ובכך החזירה למרחב את תפקידו ההיסטורי כמוקד עירוני.

במסגרת הפרויקט בוטלה המנהרה התת קרקעית ומטרדים עיליים כדי לאפשר מרחב הולכי רגל המחבר ישירות את מתחם שוק הכרמל למתחם רחוב שנקין.

כיכר מגן דוד
כתובת: רחוב אלנבי, תל אביב
שימושים: כיכר ציבורית
ביצוע: ג.קרטס-ש.גרואג אדריכלים
המזמין: אחוזות חוף ועיריית תל אביב