מרכז אזרחי-תל שבע- תב״ע 5/172/02/7

בניין המועצה , מבט ממערב